درباره ما
هدف از طراحی این سایت مدیریت هزینه‌های ساختمان در بستر اینترنت می‌باشد.
این برنامه از بخش‌های مختلفی مانند ثبت قبوض، ایجاد اعلامیه صورتحساب، مشاهده پرداختی‌های واحده، مشاهده پرداختی‌های ساختمان و مواردی دیگر تشکیل شده است، که مدیران ساختمان با استفاده از این برنامه می‌توانند بدون درگیری برای تعیین سهم واحدها، در زمان کوتاه و با سرعتی بیشتراعلامیه صورتحساب و به عبارتی دیگر سهم واحدها را مشخص نمایند. همچنین مدیران ساختمان و ساکنین ساختمان می‌توانند به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداختی‌ها، گزارش‌های مختلفی را ایجاد نمایند.
هدف از طراحی این برنامه تسهیل در انجام حساب و کتاب هزینه‌های ساختمان برای مدیران ساختمان بوده است.