قوانین و مقررات
لازم است کاربران به قوانین سایت توجه نمایند:
۱. لازم است به منظور بهره‌برداری از سایت، ابتدا از بخش ثبت نام، در سایت ثبت نام نمایید
2. این شرکت خود را متعهد می‌داند تا از اطلاعات کاربران به منظور ایجاد محیط امن محاسباتی، به روش‌های مختلف، نگهداری نماید
۵. خدمان به صورت رایگان ارائه می شود