جزئیات قرارداد
ردیفاز تاریختا تاریختعداد کاربران مجازتعداد دفعات مجاز برگزاری آزمونکد شناسایی


توضیح برنامه


پنل مدیریتی(شامل تعریف آزمون، طراحی سوالات و ...)


پنل انجام آزمون(شامل انجام آزمون، سوابق آزمون و ...)

هم اکنون به سامانه بپیوندید

از خدمات نرم افزاری ارائه شده توسط سامانه که در بستر اینترنت فراهم گردیده است، هم اکنون استفاده نمایید!