هزینه خدمات
در حال حاضر تنها در بخش خدمت مدیریت ساختمان از کاربران هزینه دریافت می‌گردد. هزینه این خدمت براساس دو پارامتر تعداد واحدهای ساختمان و مدت زمان اشتراک محاسبه می‌گردد، در حال حاضر هزینه اشتراک به ازای یک واحد و مدت اشتراک ۱ ماه ۱۰۰۰ تومان می‌باشد. مقدار هزینه اشتراک از فرمول زیر بدست می‌آید:
تعداد واحدها*تعداد ماه اشتراک*۱۰۰۰=هزینه اشتراک
به طور مثال برای یک مجتمع ۸ واحدی، هزینه اشتراک سالیانه یعنی ۱۲ ماه برابر با معادله زیر می‌باشد: 8*12*1000=96000 تومان

هم اکنون به سامانه بپیوندید

از خدمات نرم افزاری ارائه شده توسط سامانه که در بستر اینترنت فراهم گردیده است، هم اکنون استفاده نمایید!